Hlavní strana - CB Monitor - vše o CB

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expedice Mu'ketýr

Lokátor 1:    Lokátor 2:      


Historie CB


Jak to zaalo... Historie CB
     Po skonen druh svtov vlky vznikla mylenka zaloit obansk rdiov vlny na kmitotech 460 - 470 MHz. Americk komise pro sdlovac techniku FCC vytvoila dokument Dokket 6651, kterm ustanovila pravidla provozu a zavedla koncesn tdu A s maximlnm povolenm vkonem 60 W a tdu B s maximlnm povolenm vkonem 5 W. Ovem cena vyslaek v t dob byla vysok, navc vysok pracovn kmitoet umooval spojen prakticky jen na viditelnou vzdlenost, proto reakce veejnosti nebyla pozitivn.
     Piblin ve stejnou dobu se zaalo vyuvat psmo 27 MHz, podle vlnov dlky 11 m nazvan t psmem jedenctimetrovm. Toto psmo je dnes znm po celm svt jako psmo CB. Zpotku toto psmo vbec nebylo ureno pro mluven vysln, nbr pro jin zpsoby vyut jako napklad v medicn (krtkovlnn terapie). Skupina radioamatr ale prohlsila, e jim nebude vadit ruen zpsoben lkaskmi pstroji, pokud jim bude povoleno pouvat psmo 27 MHz pro obansk vysln. FCC vyla amatrm vstc a tak se zrodil provoz CB v pmu 27 MHz. Tovrn vroba CB radiostanic tehdy jet neexistovala, a tak si zjemci stavli jednoduch stanice sami. Povinnost vlastnk bylo pouze sv podomcku vyroben radiostanice u FCC registrovat. Ale ne kad zjemce o CB byl zrove schopnm konstruktrem, zaaly problmy s ruenm, a tak doba divokch zatk brzy skonila a radiostanice se zaaly vyrbt prmyslov.
     Vlastn popularita CB vce stoupla v roce 1948, kdy v asopise "Saturday Evening Post" byly zveejnny monosti CB. O deset let pozdji v roce 1958 vznikl dokument "Dokket 11994", ve kterm byly zformulovny podmnky koncesn tdy D, podle kterch se v USA nyn d provoz v psmu CB. Pedtm jet byla zavedena tda C, tkajc se provozu dlkovho ovldn model v psmu 27 MHz. Provoz v CB psmu byl stle jet mal a to a do roku 1959, kdy se jeden asopis zaal vn a soustavn zabvat technikou CB a stavbou jednoduchch CB pstroj. Od t doby rapidn stoupl poet zjemc o koncese CB u FCC. V roce 1959 FCC evidovala kolem 6000 dost o koncesi za msc, v roce 1961 stoupl poet na 200 000 a v sedmdestch letech stoupl poet uivatel CB v USA na pl milinu.
     CB se zaalo it i do ostatnch zem. Pozstatkem prvn evropsk normy je 12 AM kanl, kter mnoz znaj ze svch starch stanic. Dve bylo poteba stanici osadit pro kad kanl jednm krystalem pro vysla a druhm pro pjem. Dvanctikanlov stanice tak mla dvacet tyi krystal. S pchodem kmitotov syntzy v osmdestch letech pilo i rozen potu kanl.
Jak to bylo u ns...
     eskoslovensko a nsledn esko a Slovensko nemaj v CB tak bohatou tradici jako jin zem. Od roku 1948 do roku 1954 byla mnoha radioamatrm odebrna koncese bez udn dvodu. Dvodem ale byla vak jen snaha komunistick moci snit poty povolen a tm i snadnji sledovat provoz vyslacch stanic. Komunistick reim trestal jakkoliv nelegln vysln nebo i dren radiostanice velmi tvrd. Fotografie a popis CB radiostanic Tesla / Tesla CB radios description and photo
     Prvn pedpis povolujc a upravujc provoz CB v SR vyel v roce 1965. Obansk radiostanice byly definovny jako pohybliv (penosn) vyslac a pijmac rdiov stanice uren pedevm pro osobn pouit, zejmna k dorozumvn pi rznch pleitostech, kdy je teba vzjemnho spojen - nap. v obytnch prostorech, na vletech, spor tovnch akcch a podobn. Zrove byl pozmnn zkuebn d a zkuebn osnovy pro zkouky pozemnch radiooperatr Svazarmu, take adatel o povolen uvn obansk radiostanice nemuseli skldat zkouky, stailo potvrzen, e se adatel seznmil s povolovacmi podmnkami a zavazuje se je dodrovat. Povolen se udlovalo na rok a platnost byla automaticky prodlouena tm, e byl vas zaplacen pedepsan poplatek na dal ron obdob (ten inil 60 Ks). Pokud skonila platnost povolen, uivateli bela tmsn tzv. uskladovac lhta, bhem kter musel doloit, jak se stanic naloil (prodal, rozebral apod.).
     Obansk radiostanice mohly pracovat na kmitotech 26.970, 26.985, 27.000, 27.015, 27.030, 27.045, 27.060, 27.075, 27.165, 27.180, 27.195, 27.210, 27,225, 27.240, 27.255 a 27.270 MHz. V odvodnnch ppadech bylo mono pidlit v psmu 26.790 - 27.270 MHz pidlit i jinou frekvenci. Radiostanice byly jednokanlov a kad byl pidlen kanl podle vbru a poteby. ka psma zabranho vyslnm nesmla bt vt ne 8 kHz a vkon vyslae nesml bt vt ne 0,1 W pi nemodulovan nosn vln.
     Od roku 1966 vyrb pardubick Tesla obansk radiostanice Petra a VKP 050. Jsou to penosn jednokanlov radiostanice o velmi malm vkonu 20 mW, udvan dosah byl 2 km. V Bulharsku se vyrbly obansk radiostanice typu RSD-65a s vkonem 50 mW a v Jugoslvii radiostanice UKP-05 prakticky stejn konstrukce jako eskoslovensk Petra. Pozdji se v Tesle Pelou vyrbly stanice OR-27.
     K dal zmn pedpis dochz v roce 1982. Nejvy vkon koncovho stupn pi nemodulovan nosn vln ji me bt a 1W (ppadn 2 W PEP pi SSB ) a lze pouvat jednoprvkov antny s dlkou maximln 1,5 m.
     Generln povolen z roku 1995 ru v esk republice poplatky a tak zkaz vysln pes hranice. Bylo mon pouvat 40 kanl s maximlnm vkonem 4W FM a 1W AM. Modulace AM byla vak povolena jen na kanlech 4-15 a od roku 2000 se ji nesmla pouvat vbec. Dodatkem ke Generlnmu povolen 9/1995 byl umonn digitln penos dat na kanlech 23 a 24. V roce 2001 se poet kanl CB roil na 80, byl povolen provoz opakova (kanly 18 a 23) a pro penos digitlnch dat je vyhrazeno 6 kanl (24, 25, 52, 53, 76, 77).
     Veobecn oprvnn platn od ervna 2012 pin monost po 12 letech opt pouvat AM modulaci a nov tak SSB modulaci na kanlech 1-40. I nadle zstv monost vysln FM a PM modulac na vech 80 kanlech.

     Pro zajmavost: stanice Tesla VKP 050 "si zahrla" v eskoslovensko-mongolskm koproduknm filmu z roku 1977 "Ve znamen Tyrkysov hory" coby spojovac prostedek mezi tborem geolog a zsobovacm letadlem.


Historie CB
Schma polsk CB radiostanice TukanPeti si tak: Historie CB
Historie firmy Tesla Pardubice (m.j. tak vrobce cb radistanic)
Historie Bohemia Clubu
Historie CB klubu slav
Historie CB klubu esk Lpa
Historie CB klubu Echo Blansko
Historie CB radioklubu Liberec
Historie CB klubu Mlada Boleslav
Historie CB Radio Praha
Historie CB Spolku Brno a okol
Historie esk asociace klub CB
Histria asopisu CB report
Histria Slovenskho CB rdioklubu
Dobov reklamn letky s nabdkou CB radiostanic, antn a psluenstv
Historie CB sout: Bko
Historie CB sout: O tukv frak
Historie CB sout: RKL Contest
Historie CB: Cestika okolo Frdku

            OK1SB            
©2021 CBMonitor.cz
CB Monitor neodpovídá za škody způsobené použitím zde zveřejněných návodů na jakoukoliv úpravu radiostanic.