Hlavní strana - CB Monitor - vše o CB

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expedice Mu'ketýr

Lokátor 1:    Lokátor 2:      


Historie CB radioklubu Liberec (RKL)


0     Po uvolnn dvjch tabu, v ivot obana tehdej esk a Slovensk federace, kdy se psal rok 1990, zaalo jinde ve svt zcela bn CB psmo pozvolna ovat i u ns.
    Z potku zde vyslalo pouze nkolik astlivc, kte sv staniky importovali ze zahrani nebo je zskali z druh ruky. Jak jinak ne-li od taxik. Dle pamtnk zaalo v Liberci vyslat asi 12 volaek. Ty tam jsou veery a noci, kter plnil Chron a pokud je nm znmo, nen v dnen dob ji aktivn dn z nich.
    Tato situace trvala do roku 1992, kdy pila prvn velk vlna uivatel CB na Liberecku. V tuto dobu pibvaly staniky jako houby po deti, zejmna pak po potcch prodeje radiostanic v rznch krmech s elektronikou, kterch v Liberci bylo cca 6. Dnes z nich zbyl bohuel pouze jeden. Velkou roli pi rozen stanic CB na Liberecku sehrl mal krmek ve vesnici Niederodervitz v nedalekm Nmecku, kde byly stanice kupovny na tehdej, ale i dnen pomry za "babku" a spn "paovny" do republiky. Vhlas tohoto garovho prodeje se zhy rozil do celch Severnch ech.
     V roce 1993, byla v Liberci uskutenna veejn sbrka na zbudovn zchrannho kanlu . 9 v okrese, kter byl zhy uveden do provozu na hasisk stanici D. Stanice zde fungovala s vtmi i menmi spchy do jara roku 1995, kdy sprvu "devtky" pevzal RKL a umstil ji na zkladnu bezpenostn sluby ARGUS, kde bezplatn fungovala po dlouh lta. Za dobu svho psoben odbavila stanice cca 600 tsovch voln. V dnen dob jsou stanice pro pjem nouzovch vysln v Liberci umstny na Policii R a u Hasi, ale na jejich provoz ji nelze mnoho spolhat. Snad je to zapinno tak hojnm rozenm modernch "ruek" - tedy mobilnch telefon.
     
spnost monitoru 9. k. dokld lnek v denku Libereck den srpen 1996. 0


     V letech 1992-1994 se v naem regionu vytvoil diskusn krouek pvodn na 12-tm kanle a po t na 33. k., jeho astnci se zaali schzet i mimo psmo. Dokonce vydvali vlastn tiskovinu s nzvem CB obasnk a pozdji se rozhodli zaloit oficiln organizaci. Zde je vak nutno podotknout, e v tehdej dob byl ze strany obana velk odpor k jakmukoli sdruovn a mnoz v klubov innosti vidli politiku.
     Poteba zaloen klubu se objevila tak na poli DX-ingu, kdy jsme zaali intenzivn vyslat do zahrani. Pouvali jsme ve svt neobvykl volac znaky CZ 4 xxx podobn spe volakm amatrskm.
      V pamtn den 14. z 1994 bylo svolno ustavujc setkn CB-k Liberecka v restauraci Na basebalovm hiti v Liberci - Frantikov, kam byli pozvny vechny stanice z okol. Po zvolen ppravnho vboru byl zaloen prvn registrovan CB klub u ns. Dne 10. jna 1994 byl oficiln zaregistrovn pod nzvem REGIONLN KLUB CB LIBEREC s pidlenm IO: 46747869. Zakldajcmi leny byly tehdy znm volaky, z nich dnes bohuel uslyte pouze nkter: Matj Bubkov, Jirka Soud, Panda Liberec, Pepa Hanychov, Ma Ba, Peklo Liberec, Alan Jablonec n/N, Robert Kateinky, Karel 1 Rochlice, Radek a Vrka Jatka, Niki Gagarinka, Jirka Gagarinka, Andromeda Liberec a dal.

Ustavujc setkn RKL v restauraci Na basebalovm hiti
0


      Poprv se RKL dostal do povdom podnm oficilnho zvodu na CB - 1. CB Contest RKL 1995. Naemu zvodu tak vd et a slovent CB-ki za rozen dnes tak pouvanch loktor, kter je ve svt CB raritou a pouv se pouze u ns!
      Zajmavost naeho zvodu byl samotn zjem o nj a mnostv pihlench stanic pekvapilo nejenom poadatele. Tehdy jet neexistoval dn CB asopis a soutn podmnky byly roziovny na letcch po rznch setknch. lenov RKL vyjdli na etn portable, aby propagovali ast v souti. Tenkrt se tak o ns velmi zajmal TU a v prvn ad radioamati - a co e si to ti obyejn lid z "odpadovho psma" dovoluj, uspodat zvod takovho rozsahu. V dnen dob vak ji mezi rekruty "dvoumetrk" je i mnoho aktivnch i bvalch CB-k. U zrodu dnes ji nejstarho a stle nejmasovjho zvodu stli La Frum Mlad Boleslav a Peklo Liberec.
      Po velkm spchu RKL byly spontnn zakldny dal oficiln CB kluby nap. Krakonov DX klub Trutnov, CB Klub regionu Frdlant atd. V tto dob tak vnikly dal poboky RKL v esk Lp - dnen CB Klub esk Lpa a v st nad Labem - dnen Bohemia club. V letech 96-97 doshl RKL nejvt masovosti, kdy tal na 200 len. Po osamostatnn poboek se lensk zkladna stabilizovala cca na 60-ti lenech.
      Za dobu trvn jsme se zastnili mnoha CB akc po cel R, kde jsme vzorn reprezentovali svj klub, tak jako na Kozkov v roce 1996, kdy bylo "leen" RKL mnohem vt, ne-li komernho CB klubu Allamat, kter ml v tehdej dob mnoho len, ale dnes ji bohuel zanikl.
      Velkou mrou se DX klub Romeo Kilo Lima zapsal do historie vysln u ns svou mezinrodn aktivitou, kdy sdruuje cca 50 zahraninch len ze vech svtadl. Nai opertoi jsou tak estnmi leny svtoznmch DX klubu AT, SD, RT, WOG, SG, PA a td. nae QSL maj ve svch sbrkch opertoi z tm 200 zem svta.
      Dalm roziovnm radiostanic v roce 1997 zaali vznikat nov oficiln i neoficiln CB kluby. Velk zlom nastal s mohutnm nstupem mobilnch telefon, kdy jsme zaznamenali velk odliv zjemc o obansk vysln a dnes to ji v Libereckm teru vypad, tak jako ped lety, kdy to ve zanalo. Jenom nm na CB pibyla netolerance, zvist a neslunost, kter jsme dve neznali!
      Doufejme tedy, e RKL nezmiz v propadliti djin, tak jako nkter dnes ji zanikl CB kluby. Rozhodn se budeme nadle vnovat DX-ingu a podn nejstarho zvodu na CB v R - CB Contest Romeo Kilo Lima, tak abychom co nejlpe pispli rozvoji Obanskho psma u ns a velmi fandme vem, kte tak in.

      Dodatek (Dragon Praha): Zvod CB Contest RKL se naposledy konal v roce 2008. V roce 2009 byl pro nzk poet pihlench astnk zruen.
Zatkem roku 2011 zmizely z internetu webov strnky klubu. Znamen to jeho definitvn konec?Regionln Klub CB Liberec
PO BOX 21
460 10 LIBEREC 10
e-mail: cbrkl(zavin)cbrkl(teka)cz
www: http://www.cbrkl.cz/ (web je ji nedostupn)


Pevzato z www.cbrkl.cz se souhlasem prezidenta RKL.Peti si tak: Historie CB
Historie firmy Tesla Pardubice (m.j. tak vrobce cb radistanic)
Historie Bohemia Clubu
Historie CB klubu slav
Historie CB klubu esk Lpa
Historie CB klubu Echo Blansko
Historie CB radioklubu Liberec
Historie CB klubu Mlada Boleslav
Historie CB Radio Praha
Historie CB Spolku Brno a okol
Historie esk asociace klub CB
Histria asopisu CB report
Histria Slovenskho CB rdioklubu
Dobov reklamn letky s nabdkou CB radiostanic, antn a psluenstv
Historie CB sout: Bko
Historie CB sout: O tukv frak
Historie CB sout: RKL Contest
Historie CB: Cestika okolo Frdku

            OK1SB            
©2021 CBMonitor.cz
CB Monitor neodpovídá za škody způsobené použitím zde zveřejněných návodů na jakoukoliv úpravu radiostanic.